Skydd av persondata

Dataskydd i korthet

Följande text ger en översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Med personuppgifter avses all data som kan användas för att identifiera dig som person. Du hittar utförlig information om vår policy gällande dataskydd i vår dataskyddsförklaring nedan.

Vem är ansvarig för datainsamling på denna webbplats?

Ansvarigt organ för databehandling på denna webbplats är:

Melitta Nordic AB

Garnisonsgatan 25A

25024 Helsingborg, Sweden

E-postadress: info@melitta.se


Hur samlar vi in din data?

Vi samlar in den data du tillhandahåller oss. Exempel på detta är data du anger när du beställer ett nyhetsbrev, när du registrerar en produkt eller använder våra tjänster.

Data samlas även in automatiskt av våra IT-system när du besöker vår webbplats. Dessa data består huvudsakligen av tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkten för ett webbplatsbesök).

Analys av din data

När du besöker vår webbplats kan ditt beteende då du surfar utvärderas statistiskt. Detta sker främst med hjälp av kakor och s.k. analysverktyg. Analysen av ditt beteende då du surfar är anonym och kan därför inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra att den utförs genom att välja att inte använda vissa verktyg. Närmare information finns i vår dataskyddsförklaring under rubriken ”Tredjepartsmoduler och analysverktyg”.

Vad använder vi din data till?

Viss data samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar problemfritt.

Annan data använder vi för att göra statistiska analyser av ditt användarbeteende på internet (t.ex. via s.k. kakor). Sådana analyser är anonyma och kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys. Närmare information finns i vår dataskyddsförklaring under rubriken ”Tredje parts moduler och analysverktyg”.

Vilka rättigheter har du avseende din data?

Du har rätt att när som helst och utan kostnad ta del av information om ursprung, mottagare och syfte avseende de personuppgifter som finns lagrade om dig. Du har även rätt att begära att denna data korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på den angivna adressen i det rättsliga meddelandet om du har fler frågor om ämnet personuppgifter. Du har även rätt att överklaga hos berörd övervakningsmyndighet.

Överförs din data i krypterad form?

Ja. Denna webbplats använder sig av kryptering. Detta för att förhindra att obehöriga personer får åtkomst till din data.

Dataskyddsförklaring

Melitta Nordic AB, Garnisonsgatan 25A,

25024 Helsingborg, Sweden

E-postadress: info@melitta.se


I. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Operatören för denna webbplats tar mycket allvarligt på skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med sekretess och i enlighet med lagstadgade dataskyddsförordningar och denna dataskyddsförklaring.

När du använder denna webbplats samlas olika typer av personuppgifter in. Med personuppgifter avses information som kan användas för att identifiera dig som person. I denna dataskyddsförklaring anges vilken data vi samlar in och vad vi använder denna till. Hur detta sker och för vilket syfte förklaras vidare i texten.

Dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via email) kan vara förenat med säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av data mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Rätten att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR).

Om databehandlingen grundar sig på artikel 6(1)(e) eller (f) i GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som berör dig på grund av skäl som uppstår i din särskilda situation. Detta gäller även för profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den rättsliga grund på vilken behandlingen vilar återfinns i denna dataskyddsförklaring.

Om du lämnar in en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa att det finns tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter eller att behandlingen krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter används för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot att personuppgifter som berör dig används för sådan marknadsföring. Detta gäller även profilering i den mån den hör samman med sådan direktmarknadsföring. Om du invänder kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktmarknadsföring.

Ansvarigt organ

Ansvarigt organ för databehandling på denna webbplats återfinns i det rättsliga meddelandet. Det ansvariga organet utgörs av den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga om du lämnat ditt samtycke – vi kommer att inhämta ditt uttryckliga samtycke innan data samlas in. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt meddelande via email till info@melitta.se. Legitimiteten för databehandling som har utförts före återkallandet av samtycket förblir opåverkad av återkallandet av samtycket.

Rätten att överklaga till behörig övervakningsmyndighet

Webbplatsbesökare informeras om att de har rätt att överklaga till ansvarig övervakningsmyndighet i händelse av dataskyddsöverträdelse. Den ansvariga myndigheten för dataskyddsfrågor utgörs av datatillsynsmannen i den förbundsstat där Melitta har sitt huvudkontor, dvs. Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

Kontaktuppgifter till datatillsynsmannen finner du på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att i ett vanligt maskinläsbart format få överlämnat till dig, eller till annan ansvarig person, sådan data vi behandlar automatiskt på grund av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal. Om du begär direktöverföring av data till annan ansvarig person kan detta endast ske om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder sig av SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda vid överföring av sekretessbelagt innehåll, t.ex. förfrågningar som du skickar till oss i egenskap av webbplatsansvariga. Du kan känna igen en krypterad anslutning om adressen i din webbläsare ändras från ”http://” till ”https://” och på låssymbolen i webbläsarens adressfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte den data du överför till oss läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Du har rätt att utan kostnad få ta del av information om de lagrade personuppgifter vi har om dig, deras ursprung och mottagare, syftet med databehandlingen, och vid behov har du rätt att när som helst få dessa data korrigerade, blockerade eller raderade i enlighet med tillämpliga rättsliga krav. Du kan när som helst kontakta oss på den angivna adressen i det rättsliga meddelandet om du har fler frågor rörande ämnet personuppgifter.

Invändning mot reklamutskick

Vi invänder härmed mot att kontaktuppgifter som publicerats i vårt rättsliga meddelande används för oombedda utskick av reklam- och informationsmaterial. De ansvariga för denna webbplats förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oombedd reklaminformation, t.ex. skräppost.

Ändringar av denna dataskyddsförklaring

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa dataskyddsföreskrifter i enlighet med rättsliga krav.


II. Datainsamling på vår webbplats

Kakor

Vissa webbplatser på internet använder s.k. kakor. Kakor orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Kakor används för att göra vår webbplats effektivare, säkrare och mer användarvänlig. Kakor består av små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras när kakor används och endast tillåter kakor i enskilda fall, utesluter godkännande av kakor för vissa ändamål eller i allmänhet samt aktiverar automatisk radering av kakor när du stänger webbläsaren. När kakorna avaktiveras kan funktionerna på denna webbplats begränsas.

De flesta kakor vi använder är s.k. ”sessionskakor”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor lagras på din enhet tills du raderar dem. Kakorna gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång som du besöker vår webbplats.

Kakor som är nödvändiga för att utföra elektroniska kommunikationsprocesser eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du behöver (t.ex. varukorgsfunktion) lagras på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsansvariga har ett legitimt intresse av att lagra kakor för tekniskt felfritt och optimalt tillhandahållande av sina tjänster. Vad gäller andra kakor (t.ex. kakor för analys av ditt beteende då du surfar) som lagras, kommer dessa att behandlas separat i denna dataskyddsförklaring.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar information automatiskt i s.k. serverloggfiler som din webbläsare överför automatiskt till oss. Dessa består av:

- Webbläsartyp och webbläsarversion

- Operativsystem som används

- Hänvisarens URL

- Värdnamn för den uppkopplade datorn

- Tidpunkt för serverbegäran

- IP-adress

Denna data kombineras inte med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera data i efterhand om vi får kännedom om bevis på olaglig användning. Denna data samlas in på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Den webbplatsansvariga har ett berättigat intresse av att ha en tekniskt problemfri och optimal presentation på webbplatsen, och för detta ändamål måste serverloggfilerna registreras.

Kontaktformulär

Om du ställer frågor till oss via kontaktformuläret eller telefon kommer vi att lagra din data, inklusive de kontaktuppgifter som du tillhandahållit, i syfte att behandla frågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att förmedla denna data vidare utan ditt samtycke.

Den data som anges i kontaktformuläret kommer endast att behandlas på grundval av ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka oss ett informellt email. Legitimiteten för databehandling som har utförts före återkallandet av samtycket förblir opåverkad av återkallandet av samtycket.

De data som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas hos oss tills du begär att de ska raderas, tills du återkallar ditt samtycke till att de ska lagras eller tills syftet med att lagra dessa data inte längre föreligger (t.ex. efter att din fråga har behandlats). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser, i synnerhet lagringstider, förblir opåverkade.

Databehandling (kund- och avtalsdata)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den omfattning som är nödvändig för rättfärdigande, utveckling eller modifiering av rättsförhållandet (inventeringsdata). Detta utförs på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR som tillåter databehandling i syfte att uppfylla åtgärder som ingår i avtal eller förberedelser av avtal. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av våra webbplatser (användardata) endast i den omfattning som är nödvändig för att användaren ska får åtkomst till tjänsten eller för att vi ska kunna utfärda fakturor.

Insamlad kunddata kommer att raderas efter att (slutförandet av beställningen eller avslutandet av affärsförhållandet, men inte innan) de lagstadgade lagringstiderna har löpt ut.

Maskinregistrering

Om du använder alternativet ”Maskinregistrering” på vår webbplats kommer den data du anger där att lagras och länkas till din kunddata. Denna data lagras endast på grundval av ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Uppgifterna används för att fråga dig om hur nöjd du är med våra produkter och för att utveckla åtgärder för att kvalitetsförbättring. Vi kommer att lagra denna data tills du begär att den ska raderas.


III. Tredjepartsmoduler och analysverktyg

Google Analytics

Denna webbplats använder sig av funktioner som ingår i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics använder sig av s.k. ”kakor”. Dessa utgörs av textfiler som lagras på din dator och möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

Insticksprogram för webbläsare

Du kan avstå från att använda kakor genom att välja passande inställningar i din webbläsare. Notera dock att du, om du gör detta, kanske inte kan använda samtliga av webbplatsens funktioner. Du kan även förhindra att Google samlar in och behandlar data som har genererats av kakan och berör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ned och installera det insticksprogram för webbläsare som nås via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. En opt-out-kaka ställs in, vilken förhindrar att dina data samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Avaktivera Google Analytics

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Denna data kommer från intresserelaterad reklam från Google och från besöksdata från tredjepartsleverantörer. Denna data kan inte tillskrivas en särskild person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion från ditt Google-kontos annonsinställningar eller helt välja bort att Google Analytics ska samla in din information enligt beskrivningen i avsnittet ”Välja bort insamling av data”.

Beställd databehandling

Vi har upprättat ett avtal med Google avseende beställd databehandling och har helt implementerat de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna avseende användning av Google Analytics.

IP-anonymisering

Vi använder funktionen ”Aktivering av IP-anonymisering” på denna webbplats. Detta innebär att Google i EU-medlemsstaer kommer att förkorta din IP-adress eller i andra stater som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av denna webbplats ansvariga kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att förse den webbplatsansvariga med andra tjänster som berör webbplatsen och internetanvändning. Den IP-adress som överförs från din webbläsare av Google Analytics är inte länkad till andra Google-data.

Rättslig grund

Google Analytics kakor lagras på grundval av art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Den webbplatsansvariga har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin marknadsföring.

Google Maps

Webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. För att använda Google Maps funktioner måste din IP-adress sparas. Denna information överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där. Denna webbplats leverantör har inget inflytande över denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps omfattas av intresset för en attraktiv representation av våra onlinetjänster och för att göra det enkelt att hitta platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR.


Du hittar mer information om hanteringen av användardata i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

YouTube

Vår webbplats använder sig av insticksprogram från Googles webbplats YouTube. Denna webbplats drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker någon av våra webbplatser som är utrustad med YouTubes insticksprogram upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern kommer att informeras om vilka webbplatser du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto tillåter du att YouTube kopplar samman ditt beteende då du surfar direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Användningen av YouTube omfattas av intresset för en attraktiv representation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR.


Mer information om hur användardata hanteras finns i YouTubes sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.


IV. Webbhotell

Vi använder webbhotelltjänster från it.x informationssysteme gmbh, Smart E-Business Integration, Line-Eid-Str. 1, D-78467 Konstanz, SysEleven GmbH, Ohlauer Str. 43, 10999 Berlin och PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln.

Avtal om beställning av databehandling har upprättats med dessa webbhotell. Detta ska säkerställa att din data behandlas i enlighet med befintliga dataskyddslagar och att vi behåller kontrollen över den data som lagras på servrarna hos leverantören av webbhotelltjänster.

Användning av dessa tjänster omfattas av intresset av att upprätthålla ett stabilt tillhandahållande av våra tjänster. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Version: april 2018